Białystok: PRANIE I DEZYNFEKCJA BRUDNEJ BIELIZNY SZPITALNEJ
Numer ogłoszenia: 168638 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK , ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6545797, faks 085 6648519.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRANIE I DEZYNFEKCJA BRUDNEJ BIELIZNY SZPITALNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bieżąca usługa (wraz z transportem) polegająca na sortowaniu, dezynfekcji, praniu i prasowaniu następującego asortymentu: a) bielizny płaskiej, b) fartuchów, bluz, garsonek, spodni, spódnic, koszul, c) pidżam i szlafroków, d) zasłon, firan, koców, bieżników. e) poduszek.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.30.00.00-6, 98.31.00.00-9, 98.31.10.00-6, 98.31.50.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dokumenty wydane przez właściwego Inspektora Sanitarnego potwierdzający, że Wykonawca spełnia wymagania dotyczące transportu bielizny szpitalnej z zachowaniem warunków i barier sanitarnych wykaz środków piorących i dezynfekujących, które Wykonawca będzie stosował przy realizacji zamówienia; Wykonawca będzie zobowiązany do każdorazowego powiadomienia Zamawiającego o zmianie środka piorącego i dezynfekującego (wymagana forma pisemna). ulotki informacyjne środków piorących i dezynfekujących wymienionych w wykazie, zawierające podstawowe informacje dotyczące preparatu: skład chemiczny, obszar zastosowania, sposób użycia oraz dodatkowo czas i spektrum działania w przypadku preparatów dezynfekcyjnych. zaświadczenie lub opinię podmiotu uprawnionego do kontroli, potwierdzających, iż Wykonawca spełnia określone wymogi higieniczno-sanitarne w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia lub dokumentów równoważnych potwierdzających spełnianie wymagań sanitarno - higienicznych świadczenia usług dla szpitali (oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpck.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK, ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK, ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie