Białystok: NAPRAWA POKRYCIA DACHU CZĘŚĆ NISKA BUDYNKU SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU
Numer ogłoszenia: 323470 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK , ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6545797, faks 085 6648519.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NAPRAWA POKRYCIA DACHU CZĘŚĆ NISKA BUDYNKU SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest naprawa pokrycia dachu część niska budynku Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 79..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.26.19.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 400 zł. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Kredyt Bank S.A. I O/B-stok, nr 11 1500 1083 1210 8008 7995 0000, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego ul. Sienkiewicza 79 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub też oryginał załączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. Dokument wadialny wystawiony w formie papieru wartościowego winien obejmować swoim zabezpieczeniem okres, co najmniej liczony od daty upływu terminu składania ofert (włącznie) przez 30 dni (włącznie). Objęcie okresem zabezpieczenia wadialnego krótszym będzie uznane za niezłożenie wadium wymaganego w SIWZ i będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z przetargu. Dokument wadialny wystawiony w formie papieru wartościowego winien przewidywać przepadek wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów Wykonawców, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą, którego ofertę wybrano lub po unieważnieniu przetargu, lecz nie później niż następnego dnia po upływie terminu związania ofertą. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy - załącznik nr 1, kosztorys ofertowy w formie uproszczonej, obejmujący wszystkie działy przedmiaru robót - załącznik nr 2,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy wymienione w rozdziale II SIWZ dotyczące zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia oraz w niżej wymienionych przypadkach: jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; w zakresie kluczowego personelu wykonawcy, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze; w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ; polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii, jeżeli jest to zmiana niezbędna dla prawidłowego wykonania zamówienia, nie była ona możliwa do przewidzenia na wcześniejszym etapie bądź jest ona korzystniejsza ze względów technicznych oraz funkcjonalnych; w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; Warunki dokonywania zmian: inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego; uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy; forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. Zgodnie z art. 145 ustawy Pzp w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpck.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK, ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, sekretariat III piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK, ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, sekretariat III piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie