Białystok: WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO WRAZ Z OBUDOWĄ POD AWARYJNE UJĘCIE WODY DLA POTRZEB SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU
Numer ogłoszenia: 269102 - 2011; data zamieszczenia: 01.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK , ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6545797, faks 085 6648519.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO WRAZ Z OBUDOWĄ POD AWARYJNE UJĘCIE WODY DLA POTRZEB SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie otworu studziennego pod awaryjne ujęcie wody podziemnej na potrzeby Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku, obudowa studni, instalacja technologiczna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w przedmiarach robót, projekcie prac geologicznych oraz projekcie obudowy, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Założenia: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z przedmiotem zamówienia - zgodnie z projektem prac geologicznych, projektem typowym obudowy oraz przedmiarem robót. Wymieniona dokumentacja stanowi załączniki do SIWZ. 2.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. 3.Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy (załącznik nr 4 do SIWZ). 4.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z zasadami prowadzenia robót geologicznych i wiertniczych, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe i uprawnienia do przeprowadzenia zaprojektowanych robót. 5.Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie oraz spełniające wymagania określone w załączniku nr 3 do SIWZ. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 6.Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 7.Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 8.Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót (śmieci, gruz i inne). 9.Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. 10.Do zakresu Wykonawcy należy: opracowanie organizacji ruchu na czas budowy, zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej, wykonanie badań fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody. 11.Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami. 12.Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji części zamówienia przez podwykonawców z wyłączeniem badań wody i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.00-3, 45.25.51.10-3, 45.11.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5 000 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Kredyt Bank S.A. I O/B-stok, nr 11 1500 1083 1210 8008 7995 0000, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego ul. Sienkiewicza 79 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub też oryginał załączyć do oferty. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 16.09.2011r. godz. 09.45. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. 5. Dokument wadialny wystawiony w formie papieru wartościowego winien obejmować swoim zabezpieczeniem okres, co najmniej liczony od daty upływu terminu składania ofert (włącznie) przez 60 dni (włącznie). Objęcie okresem zabezpieczenia wadialnego krótszym będzie uznane za niezłożenie wadium wymaganego w SIWZ i będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z przetargu. 6. Dokument wadialny wystawiony w formie papieru wartościowego winien przewidywać przepadek wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy. 7. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania. 8. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą, którego ofertę wybrano lub po unieważnieniu przetargu, lecz nie później niż następnego dnia po upływie terminu związania ofertą. 10. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert, wykonawca wycofa się z przetargu, zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy (wycena sporządzona w oparciu o przedmiar-kosztorys ofertowy) - wzór - załącznik nr 5 do SIWZ; Kosztorys ofertowy (sporządzony w oparciu o przedmiar robót) - wzór - załącznik nr 4 do SIWZ; Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik; Informacje ogólne o Wykonawcy; - wzór: załącznik nr 13 do SIWZ; Zaakceptowany projekt umowy oraz karty gwarancyjnej - zaparafowany i podpisany na ostatniej stronie; - projekt umowy: załącznik nr 14 do SIWZ, - karta gwarancyjna: załącznik nr 15 do SIWZ,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy wymienione w rozdziale II SIWZ dotyczące zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia oraz w niżej wymienionych przypadkach: -jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; -możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu wykonawcy i zamawiającego, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze; -możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ; -dopuszczalne są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii, jeżeli jest to zmiana niezbędna dla prawidłowego wykonania zamówienia, nie była ona możliwa do przewidzenia na wcześniejszym etapie bądź jest ona korzystniejsza ze względów technicznych oraz funkcjonalnych; -możliwa jest zmiana w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; Warunki dokonywania zmian: -inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego; -uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy -forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpck.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku, ul. Sinkiewicza 79, 15-003 Białystok sekretariat III piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2011 godzina 09:45, miejsce: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku, ul. Sinkiewicza 79, 15-003 Białystok sekretariat III piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie