Białystok: ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE ORAZ INSTALACYJNE SANITARNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH W PIWNICY BUDYNKU SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU
Numer ogłoszenia: 459372 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK , ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6545797, faks 085 6648519.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE ORAZ INSTALACYJNE SANITARNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH W PIWNICY BUDYNKU SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty instalacyjne elektryczne oraz instalacyjne sanitarne związane z budową stacji uzdatniania wody w istniejących pomieszczeniach technicznych w piwnicy budynku Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 79. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w przedmiarach robót, który stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Założenia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z przedmiotem zamówienia - zgodnie z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wymieniona dokumentacja stanowi załączniki do SIWZ. 2) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 3) Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. 4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót instalacyjnych zgodnie z zasadami prowadzenia robót budowlanych, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe i uprawnienia do przeprowadzenia zaprojektowanych robót. 5) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie oraz spełniające wymagania określone w Specyfikacji Technicznej. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 6) Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 7) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 8) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót (śmieci, gruz i inne). 9) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. 10) Do zakresu Wykonawcy należy opracowanie organizacji ruchu na czas budowy. 11) Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.23.00.00-8, 45.23.24.10-9, 45.33.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1, Kosztorys ofertowy w formie uproszczonej, obejmujący wszystkie działy przedmiaru robót - załącznik nr 2, Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy, Informacje ogólne o Wykonawcy - załącznik nr 9, Zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 10 oraz karta gwarancyjna - załącznik 11

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy wymienione w rozdziale II SIWZ dotyczące zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia oraz w niżej wymienionych przypadkach: - jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; - w zakresie kluczowego personelu wykonawcy, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze; - w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ; - polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii, jeżeli jest to zmiana niezbędna dla prawidłowego wykonania zamówienia, nie była ona możliwa do przewidzenia na wcześniejszym etapie bądź jest ona korzystniejsza ze względów technicznych oraz funkcjonalnych; - w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; Warunki dokonywania zmian: - inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego; - uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy; - forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpck.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK 15-003 BIAŁYSTOK UL. SIENKIEWICZA 79.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2012 godzina 10:45, miejsce: SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK 15-003 BIAŁYSTOK UL. SIENKIEWICZA 79.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.