Białystok: DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH I KSEROKOPIAREK DO SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU
Numer ogłoszenia: 152154 - 2012; data zamieszczenia: 14.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113656 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK, ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6545797, faks 085 6648519.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH I KSEROKOPIAREK DO SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami jakościowymi przedstawionymi w załączniku nr 2. 2. Przedmiot zamówienia w zakresie pakietu nr 1 dotyczy sukcesywnej dostawy tuszy i tonerów 1) Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe nie mogą przed dostarczeniem podlegać procesom regeneracji, recyklingu, refabrykacji, powtórnemu napełnianiu ani wymianie jakichkolwiek elementów, wyprodukowane w całości bez elementów wcześniej użytych. 2) Materiały eksploatacyjne muszą posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt: nazwę producenta, kod (symbol) produktu, pojemność lub wydajność, wszystkie modele sprzętu do którego materiał jest przeznaczony oraz datę ważności. W przypadku braku wymaganych powyższych elementów opisu na opakowaniu dostarczonego materiału eksploatacyjnego Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego nie odebrania. 3) Zaoferowane materiały eksploatacyjne muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta oraz posiadać zabezpieczenia, które pozwalają na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny transport. 4) Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą być wprowadzone do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5) Stosowanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych nie może naruszać warunków gwarancji urządzeń. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych. Za równoważne materiały eksploatacyjne , to jest materiały innych producentów niż wymienieni w formularzu asortymentowo - cenowym, Zamawiający uznaje materiały eksploatacyjne kompatybilne ze sprzętem do którego są zamówione, o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych (pojemność, jakość wydruku, wydajność) jak materiały oryginalne (wyprodukowane przez producentów sprzętu) 6) W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyna będzie użycie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych innych niż pochodzące od producenta sprzętu, wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia, a w przypadku takiej konieczności - zleconej przez zamawiającego ekspertyzy rzeczoznawcy. 7) Jeżeli w trakcie trwania umowy zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tonera, wykonawca na żądanie zamawiającego winien materiał oferowany w asortymencie , którego żądanie dotyczy, wymienić na materiał eksploatacyjny spełniający wymagania zamawiającego (np. pochodzący od producenta, do którego materiał eksploatacyjny jest przeznaczony), bez zmiany ceny. 8) Materiały eksploatacyjne równoważne nie mogą ograniczać współpracy z oprogramowaniem sprzętu monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem. W przypadku gdy materiał oryginalny posiada układ elektroniczny (chip) przekazujący informacje o stanie zużycia tuszu lub tonera, oferowany materiał równoważny musi posiadać analogiczny układ, tak samo działający. 9) Dostarczone przez Wykonawcę artykuły biurowe oraz materiały eksploatacyjne będą wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego. 10) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ulotek w języku polskim, zawierających wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytku informacje oraz instrukcje dotyczące przechowywania i magazynowania przedmiotu zamówienia jednorazowo, przy pierwszej dostawie, z zastrzeżeniem, że o każdej zmianie wpływającej na treść ulotki Wykonawca będzie zobowiązany pisemnie poinformować o tym Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia w zakresie pakietu nr 2 dotyczy sukcesywnej dostawy podstawowych artykułów biurowych 1) Zamawiający wymaga, aby oferowane art. biurowe spełniały wszystkie wymagane parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w kolumnie nr 1 formularza asortymentowo - cenowego 2) Wszystkie artykuły muszą być wprowadzone do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Przedmiot zamówienia w zakresie pakietu nr 3 dotyczy sukcesywnej dostawy kopert 1) Zamawiający wymaga, aby oferowane art. biurowe spełniały wszystkie wymagane parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w kolumnie nr 1 formularza asortymentowo - cenowego 2) Wszystkie artykuły muszą być wprowadzone do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.00.00-7, 30.19.92.30-1, 30.19.76.30-1, 30.19.73.20-5, 30.23.70.00-9, 30.23.73.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28449,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25223,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10752,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ