Białystok: DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH I KSEROKOPIAREK DO SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU
Numer ogłoszenia: 113656 - 2012; data zamieszczenia: 11.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK , ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6545797, faks 085 6648519.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH I KSEROKOPIAREK DO SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami jakościowymi przedstawionymi w załączniku nr 2. 2. Przedmiot zamówienia w zakresie pakietu nr 1 dotyczy sukcesywnej dostawy tuszy i tonerów 1) Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe nie mogą przed dostarczeniem podlegać procesom regeneracji, recyklingu, refabrykacji, powtórnemu napełnianiu ani wymianie jakichkolwiek elementów, wyprodukowane w całości bez elementów wcześniej użytych. 2) Materiały eksploatacyjne muszą posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt: nazwę producenta, kod (symbol) produktu, pojemność lub wydajność, wszystkie modele sprzętu do którego materiał jest przeznaczony oraz datę ważności. W przypadku braku wymaganych powyższych elementów opisu na opakowaniu dostarczonego materiału eksploatacyjnego Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego nie odebrania. 3) Zaoferowane materiały eksploatacyjne muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta oraz posiadać zabezpieczenia, które pozwalają na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny transport. 4) Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą być wprowadzone do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5) Stosowanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych nie może naruszać warunków gwarancji urządzeń. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych. Za równoważne materiały eksploatacyjne , to jest materiały innych producentów niż wymienieni w formularzu asortymentowo - cenowym, Zamawiający uznaje materiały eksploatacyjne kompatybilne ze sprzętem do którego są zamówione, o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych (pojemność, jakość wydruku, wydajność) jak materiały oryginalne (wyprodukowane przez producentów sprzętu) 6) W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyna będzie użycie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych innych niż pochodzące od producenta sprzętu, wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia, a w przypadku takiej konieczności - zleconej przez zamawiającego ekspertyzy rzeczoznawcy. 7) Jeżeli w trakcie trwania umowy zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tonera, wykonawca na żądanie zamawiającego winien materiał oferowany w asortymencie , którego żądanie dotyczy, wymienić na materiał eksploatacyjny spełniający wymagania zamawiającego (np. pochodzący od producenta, do którego materiał eksploatacyjny jest przeznaczony), bez zmiany ceny. 8) Materiały eksploatacyjne równoważne nie mogą ograniczać współpracy z oprogramowaniem sprzętu monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem. W przypadku gdy materiał oryginalny posiada układ elektroniczny (chip) przekazujący informacje o stanie zużycia tuszu lub tonera, oferowany materiał równoważny musi posiadać analogiczny układ, tak samo działający. 9) Dostarczone przez Wykonawcę artykuły biurowe oraz materiały eksploatacyjne będą wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego. 10) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ulotek w języku polskim, zawierających wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytku informacje oraz instrukcje dotyczące przechowywania i magazynowania przedmiotu zamówienia jednorazowo, przy pierwszej dostawie, z zastrzeżeniem, że o każdej zmianie wpływającej na treść ulotki Wykonawca będzie zobowiązany pisemnie poinformować o tym Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia w zakresie pakietu nr 2 dotyczy sukcesywnej dostawy podstawowych artykułów biurowych 1) Zamawiający wymaga, aby oferowane art. biurowe spełniały wszystkie wymagane parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w kolumnie nr 1 formularza asortymentowo - cenowego 2) Wszystkie artykuły muszą być wprowadzone do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Przedmiot zamówienia w zakresie pakietu nr 3 dotyczy sukcesywnej dostawy kopert 1) Zamawiający wymaga, aby oferowane art. biurowe spełniały wszystkie wymagane parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w kolumnie nr 1 formularza asortymentowo - cenowego 2) Wszystkie artykuły muszą być wprowadzone do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.00.00-7, 30.19.92.30-1, 30.19.76.30-1, 30.19.73.20-5, 30.23.70.00-9, 30.23.73.20-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony Formularz ofertowy - zgodnie z wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ - załącznik nr 1 do SIWZ 2. Wypełniony Formularz cenowy - zgodnie z wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ, równocześnie złożenie załącznika w formie elektronicznej( płyta CD). W nagłówku wersji elektronicznej należy wpisać nazwę i adres firmy. 3. Zaakceptowany wzór umowy, wypełniony w zakresie osób reprezentujących Wykonawcę, osób odpowiedzialnych za bieżąca realizację zamówienia wraz z aktualnymi numerami telefonów, pod którymi będzie można składać zamówienia, stanowiący integralną część SIWZ - załącznik nr 5 do SIWZ 4. Ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytku informacje oraz instrukcje dotyczące przechowywania i magazynowania przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy, określone w pakiecie nr 1,2 lub 3 odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) Katalogi (w j. polskim) lub opisy szczegółowe oferowanych artykułów wraz ze zdjęciami (dotyczy wszystkich pakietów) 2) W przypadku zaoferowania art. biurowych równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia równoważności, Wykonawca musi załączyć do każdego oferowanego artykułu równoważnego jego opis w formie kserokopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) z katalogu produktów (w języku polskim) lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię innego dokumentu zawierającą nazwę własna artykułu lub markę, producenta artykułu lub dystrybutora lub importera, dokładny opis cech jakościowych i parametrów technicznych produktu, ewentualnie nr katalogowy. Z załączonego dokumentu w sposób nie budzący wątpliwości, powinno wynikać iż zaproponowane artykuły równoważne posiadają co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne co artykuły wskazane przez Zamawiającego (dotyczy pakietu nr 2 i 3) 3) W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych tj. innych producentów niż wymienieni w formularzu asortymentowo - cenowym wykonawca dołącza do oferty opis w formie kserokopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie ze statusem Wykonawcy) z katalogu produktów (w języku polskim) lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię innego dokumentu zawierającą nazwę własną artykułu lub markę producenta artykułu lub dystrybutora lub importera produktu, ewentualnie numer katalogowy, potwierdzający wymagana wydajność i/lub pojemność z załączonego dokumentu w sposób nie budzący wątpliwości, powinno wynikać iż zaproponowane artykuły równoważne posiadają co najmniej taką samą wydajność lub/i pojemność co artykuły wskazane przez Zamawiającego. (dotyczy pakietu nr 1)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpck.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2012 godzina 09:45, miejsce: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, sekretariat III piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.