Numer ogłoszenia: 250334 - 2011; data zamieszczenia: 19.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 245516 - 2011 data 16.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK, ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6545797, fax. 085 6648519.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: