Białystok: DOSTAWĘ ŚRODKA TRANSPORTU SANITARNEGO (AMBULANSU DROGOWEGO TYPU A1) WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
Numer ogłoszenia: 102089 - 2011; data zamieszczenia: 30.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK , ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6545797, faks 085 6648519.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWĘ ŚRODKA TRANSPORTU SANITARNEGO (AMBULANSU DROGOWEGO TYPU A1) WRAZ Z WYPOSAŻENIEM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środka transportu sanitarnego (ambulansu drogowego typu A1) wraz z wyposażeniem wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2010 roku z maksymalnym przebiegiem nie przekraczającym 5000 km i z pełnymi okresami gwarancji określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ fabrycznie nowego samochodu do przewozu pacjentów do siedziby Zamawiającego przy ul. Sienkiewicz 79 w Białymstoku. Podstawowe wymagania samochodu a.Rok produkcji 2010 b.Samochód musi być: fabrycznie nowy, nieuszkodzony, sprawny technicznie (posiadać ważne badania techniczne co najmniej na 3 lata), posiadać książkę pojazdu i homologację, być przystosowany do przewozu pacjentów c.Wszystkie przeglądy pojazdu powinny być wykonane w autoryzowanych stacjach obsługi samochodu i potwierdzone wpisami w książce serwisowej pojazdu d.Maksymalny przebieg samochodu do 5000 km e.Ponadto wykonawca udzieli, licząc od daty przejęcia dostawy przez Zamawiającego protokołem zdawczo - odbiorczym: Minimum 2 - letniej gwarancji na silnik i podzespoły bez limitu kilometrów Minimum 3 - letniej gwarancji na powłokę lakierniczą Minimum 6 - letniej gwarancji na perforację nadwozia W okresie gwarancji i po okresie gwarancji Wykonawca zapewni autoryzowany serwis na terenie Miasta Białegostoku f. Wykonawca pojazdu musi zapewnić dostawy części zamiennych przez okres 10 lat po zakończeniu produkcji wyrobu finalnego g. Z pojazdem musi być dostarczona cała dokumentacja w języku polskim obejmująca: wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie Polski, instrukcję obsługi, książkę gwarancyjną, warunki udzielania gwarancji h. Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania pojazdu z wytypowaną przez użytkownika osobą w zakresie użytkowania sprzętu, eksploatacji, przeglądów i obsługi pojazdu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1300 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Kredyt Bank S.A. I O/B-stok, nr 11 1500 1083 1210 8008 7995 0000, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego ul. Sienkiewicza 79 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub też oryginał załączyć do oferty. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 12.04.2011r. godz. 10.00. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpck.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku, ul. Sienkiwicza 79, sekretariat III piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2011 godzina 09:45, miejsce: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku, ul. Sienkiwicza 79, sekretariat III piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie