Białystok: DOSTAWA ŚRODKA TRANSPORTU SANITARNEGO (AMBULANSU DROGOWEGO TYPU A1) WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
Numer ogłoszenia: 105240 - 2011; data zamieszczenia: 09.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102089 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK, ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6545797, faks 085 6648519.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ŚRODKA TRANSPORTU SANITARNEGO (AMBULANSU DROGOWEGO TYPU A1) WRAZ Z WYPOSAŻENIEM.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środka transportu sanitarnego (ambulansu drogowego typu A1) wraz z wyposażeniem wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2010 roku z maksymalnym przebiegiem nie przekraczającym 5000 km i z pełnymi okresami gwarancji określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ fabrycznie nowego samochodu do przewozu pacjentów do siedziby Zamawiającego przy ul. Sienkiewicz 79 w Białymstoku. Podstawowe wymagania samochodu a.Rok produkcji 2010 b.Samochód musi być: fabrycznie nowy, nieuszkodzony, sprawny technicznie (posiadać ważne badania techniczne co najmniej na 3 lata), posiadać książkę pojazdu i homologację, być przystosowany do przewozu pacjentów c.Wszystkie przeglądy pojazdu powinny być wykonane w autoryzowanych stacjach obsługi samochodu i potwierdzone wpisami w książce serwisowej pojazdu d.Maksymalny przebieg samochodu do 5000 km e.Ponadto wykonawca udzieli, licząc od daty przejęcia dostawy przez Zamawiającego protokołem zdawczo - odbiorczym: Minimum 2 - letniej gwarancji na silnik i podzespoły bez limitu kilometrów Minimum 3 - letniej gwarancji na powłokę lakierniczą Minimum 6 - letniej gwarancji na perforację nadwozia W okresie gwarancji i po okresie gwarancji Wykonawca zapewni autoryzowany serwis na terenie Miasta Białegostoku f. Wykonawca pojazdu musi zapewnić dostawy części zamiennych przez okres 10 lat po zakończeniu produkcji wyrobu finalnego g. Z pojazdem musi być dostarczona cała dokumentacja w języku polskim obejmująca: wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie Polski, instrukcję obsługi, książkę gwarancyjną, warunki udzielania gwarancji h.Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania pojazdu z wytypowaną przez użytkownika osobą w zakresie użytkowania sprzętu, eksploatacji, przeglądów i obsługi pojazdu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108453,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ