Białystok: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO SYSMEX XS - 800i DO LABORATORIUM SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK
Numer ogłoszenia: 264713 - 2010; data zamieszczenia: 27.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 203033 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK, ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6545797, faks 085 6648519.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO SYSMEX XS - 800i DO LABORATORIUM SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do analizatora hematologicznego Sysmex xs - 800i do laboratorium Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku zgodnie z zapotrzebowaniem i wymogami przedstawionymi w specyfikacji technicznej (załącznik nr 2 do SIWZ). 2.Oferowane odczynniki muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 3.Odczynniki muszą być pakowane w zaznaczonych objętościach oraz posiadać kod kreskowy umożliwiający wczytanie numeru serii oraz daty ważności odczynnika. 4.Wg instrukcji obsługi użytkownika, producent zaleca użycie odczynników oryginalnych - posiadających zgłoszenie, wpis do Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych Wyrobów medycznych i Produktów biobójczych lub inny dokument zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, dopuszczający produkt do stosowania i obrotu w kraju. Pożądane będzie zaoferowanie odczynników oryginalnych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników laboratoryjnych równoważnych, kompatybilnych dla użytkowanego urządzenia, posiadających zgłoszenie, wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oferowanych odczynników laboratoryjnych lub inny dokument zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, dopuszczający produkt do stosowania, obrotu w kraju. 5.Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25110,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ