Białystok: Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
Numer ogłoszenia: 350577 - 2008; data zamieszczenia: 04.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK , ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6545797, faks 085 6648519.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku poniżej 206 tys. euro..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 09.01.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpck.bialystok.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny SZpital Miejski im. PCK w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, tel./fax 085 6648519.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2008 godzina 09:45, miejsce: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, tel./fax 085 6648519.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).