Białystok: DOSTAWA KOMPLETNEGO SYSTEMU PRZESUWNYCH REGAŁÓW ARCHIWALNYCH PRZEZNACZONYCH DO ARCHIWUM SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z MONTAŻEM
Numer ogłoszenia: 388864 - 2009; data zamieszczenia: 09.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 354802 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK, ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6545797, faks 085 6648519.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA KOMPLETNEGO SYSTEMU PRZESUWNYCH REGAŁÓW ARCHIWALNYCH PRZEZNACZONYCH DO ARCHIWUM SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z MONTAŻEM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa metalowych przesuwnych regałów archiwalnych wraz z akcesoriami, tworzących system regałów przeznaczonych do archiwum Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku wraz z montażem systemu regałów w pomieszczeniu Zamawiającego. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: 1) dostawę kompletnego systemu metalowych przesuwnych podwójnych regałów archiwalnych 2) dostawę szyn jezdnych do regałów przesuwnych oraz podłogi wyrównawczej, a także innych akcesoriów wchodzących w skład systemu przesuwnych regałów archiwalnych niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem. 3) montaż systemu przesuwnych regałów archiwalnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.11.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 19000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)