Białystok: DOSTAWA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU
Numer ogłoszenia: 386106 - 2009; data zamieszczenia: 05.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK , ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6545797, faks 085 6648519.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego fabrycznie nowej nieużywanej aparatury i sprzętu medycznego wraz z montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem pracowników w zakresie praktycznej obsługi..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.15.50.00-1, 33.15.80.00-2, 33.16.81.00-6, 33.18.21.00-0, 33.19.41.10-0, 38.43.45.70-2, 42.93.11.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpck.bialystok.home.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK ul. Sienkiewicza 79 15-003 Białystok sekretariat pok.302.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2009 godzina 11:45, miejsce: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK ul. Sienkiewicza 79 15-003 Białystok sekretariat pok.302.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: analizator.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wirówka.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: aparatura do terapii.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: przyrządy do fizykoterapii.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: popmy infuzyjne.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: videokolonoskop.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: durządzenia medyczne.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: ssaki chirurgiczne.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: wózek do mycia chorych.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: monitor kompaktowy stacjonarno - przenośny.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Nebulizator, respirator.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Urządzenie myjące.