Białystok: DOSTAWA OSPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO DO PORADNI GASTROENTEROLOGICZNEJ SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU
Numer ogłoszenia: 315178 - 2009; data zamieszczenia: 11.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK , ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6545797, faks 085 6648519.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OSPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO DO PORADNI GASTROENTEROLOGICZNEJ SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa osprzętu endoskopowego do poradni gastroenterologicznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku zgodnie z zapotrzebowaniem oraz wymogami technicznymi i jakościowymi przedstawionymi w załączniku nr 2 do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.10.00-6, 33.19.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpck.bialystok.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK ul. Sienkiewicza 79 (sekretariat IIIp) 15-003 Białystok.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2009 godzina 09:45, miejsce: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK ul. Sienkiewicza 79 (sekretariat IIIp) 15-003 Białystok.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: szczypce biopsyjne.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: igły kolonoskopowe, ustnikm do gastroskopów.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: petle elektrochirurgiczne, akcesoria do pompy płuczącej.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: giętka elektroda argonowa.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: siatka do usuwania polipów.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: akcesoria do aparatu Fujinon.